วีซ่าอเมริกา

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าสหรัฐอเมริกา

 

1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง(Passport)

2. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว เห็นใบหู ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาทะเบียนสมรส

6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

7. กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจให้แสดง หนังสือจดทะเบียนธุรกิจการค้า

8. กรณีเป็นลูกจ้าง ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่เริ่มงาน ตำแหน่ง และเงินเดือน (เป็นภาษาอังกฤษ)

9. กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรอง (เป็นภาษาอังกฤษ)

10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)

 

 

ค่าธรรมเนียมสถานทูต 5,600 บาท

ค่าบริการ 

ระยะเวลา  7  วันทำการ 5,900 บาท 

ระยะเวลา 14 วันทำการ 3,900 บาท

 

หมายเหตุ

ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น

ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล

 

 

บริการให้คำปรึกษาและ รับ ทำวีซ่าอเมริกา

โทรหาเราด่วน 02-044-4886 

กดเพื่อแอดไลน์ : @visago

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม