วีซ่าเชงเก้น

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น


1. หนังสือเดินทางเล่มจริง และสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง(Passport) 2 ชุด
2. สำเนาวีซ่าตัวเก่า (ในกรณีที่เคยได้รับมาก่อน)
3. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 4.5x3.5 ซ.ม. ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนหย่า
7. สำเนาสเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
8. กรณีเป็นลูกจ้าง ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่เริ่มงาน ตำแหน่ง และเงินเดือน (เป็นภาษาอังกฤษ)
9. กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ให้แสดงหนังสือรับรองบริษัทหรือธุรกิจการค้า
10. กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (เป็นภาษาอังกฤษ)
11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
12. แผนการเดินทางในแต่ละวัน ที่พัก
13. กรณีมีคนรู้จักหรือองค์กรที่ต้องไปติดต่อในประเทศนั้นๆ ต้องมีหนังสือหรือจดหมายเชิญ

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3,400 บาท

ค่าบริการ 5,900 บาท

 

หมายเหตุ

ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น

ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล

 

บริการให้คำปรึกษาและ รับ ทำวีซ่าเชงเก้น

โทรหาเราด่วน 02-044-4886 

กดเพื่อแอดไลน์ : @visago

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม