วีซ่านิวซีแลนด์

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่านิวซีแลนด์


1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง(Passport) 
2. สำเนาวีซ่าตัวเก่า (ในกรณีที่เคยได้รับมาก่อน)
3. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนหย่า
7. สำเนาสเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
8. กรณีเป็นลูกจ้าง ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่เริ่มงาน ตำแหน่ง และเงินเดือน (เป็นภาษาอังกฤษ)
9. กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ให้แสดงหนังสือรับรองบริษัทหรือธุรกิจการค้า
10. กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (เป็นภาษาอังกฤษ)
11. เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่เดินทาง คนเดียว หรือ เดินทาง กับผู้ปกครอง คนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่น หนังสือ อนุญาตเดินทาง จากผู้ปกครอง ทั้งสองคน พร้อมยื่น
12. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
13. แผนการเดินทางในแต่ละวัน ที่พัก
14. กรณีมีคนรู้จักหรือองค์กรที่ต้องไปติดต่อในประเทศนั้นๆ ต้องมีหนังสือหรือจดหมายเชิญ
15. ใบกรอกข้อมูลเพิ่มเติม 1ท่าน/1แผ่น (ตามไฟล์ที่แนบมา)

 

ค่าธรรมเนียมสถานทูต 5,500 บาท

ค่าบริการ 5,900 บาท 

 

หมายเหตุ

ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น

ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล

  

บริการให้คำปรึกษาและ รับ ทำวีซ่านิวซีแลนด์

โทรหาเราด่วน 02-044-4886 

กดเพื่อแอดไลน์ : @visago


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม