วีซ่าอินเดีย

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าอินเดีย

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า
2. สำเนา หนังสือเดินทาง 2 ชุด
3. รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 x 2นิ้ว 1 รูป
4. สำเนา บัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองถูกต้อง
5. สำเนา ทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองถูกต้อง
6. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็ก)
7. ผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ต้องแสดง สำเนา ใบอนุญาตทำงาน ใน ประเทศไทย (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
8. จดหมาย รับรอง การทำงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ ในการ เดินทาง และ หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
9. ใบจอง โรงแรม
10. ใบจองตั๋ว เครื่องบิน
11. แผนการเดินทาง หรือ โปรแกรม ใน การท่องเที่ยว

 

ค่าธรรมเนียมสถานทูต 4,100 บาท
ค่าบริการ 2,500 บาท 


หมายเหตุ

ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น

ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล

 

บริการให้คำปรึกษาและ รับ ทำวีซ่าอินเดีย

โทรหาเราด่วน 02-044-4886 

กดเพื่อแอดไลน์ : @visago


 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม