วีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง(Passport)

2. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว เห็นใบหู ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)

 

ค่าธรรมเนียมสถานทูต 2,990 บาท

ค่าบริการ 3,900 บาท 

 

หมายเหตุ

ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น

ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล

  

บริการให้คำปรึกษาและ รับ ทำวีซ่าอินเดีย

โทรหาเราด่วน 02-044-4886 กดเพื่อแอดไลน์ : @visago

(แจ้งความประสงค์ในการทำวีซ่าได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม