ประกันการเดินทาง

 
ข้อตกลงคุ้มครอง / Insuring Agreement Schengen
Standard Plan
Economy Plan Deluxe Plan Business Plan Premier Plan
 1.การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 
Medical Expenses due to accident and sickness 
 2,000,000.00  500,000.00  2,000,000.00  2,000,000.00  5,000,000.00
 2.การเสียชีวิต หรือ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ้งเนื่องจากอุบัติเหตุ
Accidental Death, Dismemberment, Disability 
 1,000,000.00  1,000,000.00  1,500,000.00  3,000,000.00  5,000,000.00
 3.การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
Medical Evacuation & Repatriation 
สูงสุด Max USD
1,000,000.00
สูงสุด Max USD
1,000,000.00
สูงสุด Max USD
1,000,000.00
สูงสุด Max USD
1,000,000.00
สูงสุด Max USD
1,000,000.00
 4.ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ 
Repatriation of Mortal Remains or Funeral Expenses 
สูงสุด Max USD
1,000,000.00
สูงสุด Max USD
1,000,000.00
สูงสุด Max USD
1,000,000.00
สูงสุด Max USD
1,000,000.00
สูงสุด Max USD
1,000,000.00 
 5.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
Personal Liability 
1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00
 6.การยกเลิกการเดินทาง 
Trip Cancellation
   10,000.00 ไม่คุ้มครอง
(Not Covered)
    30,000.00     30,000.00     50,000.00
 7.ความล่าช้าในการเดินทาง
Travel Delay 
    ไม่คุ้มครอง
 (Not Covered)
 1,000/12 ชม. Hrs.
สูงสุด Max 10,000.
 3,000/12 ชม. Hrs.
สูงสุด Max 30,000.
 3,000/12 ชม. Hrs.
สูงสุด Max 30,000.
 5,000/12 ชม. Hrs.
สูงสุด Max 50,000.
 8.การพลาดการต่อเที่ยวบิน 
Flight Misconnection
 ไม่คุ้มครอง
 (Not Covered)
  3,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00

 9.การลดจำนวนวันเดินทาง
Trip curtailment

 10,000.00  ไม่คุ้มครอง
 (Not Covered)
 3,000.00  30,000.00  50,000.00
 10.การล่าช้าของกรระเป๋าเดินทาง
Baggage / Luggage Delay over 12 hours
 ไม่คุ้มครอง
 (Not Covered)
 ไม่คุ้มครอง
 (Not Covered)
 15,000.00  15,000.00  25,000.00
 11.ความสูยเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
Loss or Damage of baggage / luggage and personal effects
ไม่คุ้มครอง
 (Not Covered) 
 5,000.00 50,000.00  50,000.00  100,000.00 
 12.ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว
Loss or damage of personal money
 ไม่คุ้มครอง
 (Not Covered)
 ไม่คุ้มครอง
 (Not Covered)
 5,000.00 5,000.00  10,000.00 
13.การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง
Loss or damage of travel documents
 ไม่คุ้มครอง
 (Not Covered)
 ไม่คุ้มครอง
 (Not Covered)
5,000.00  5,000.00  10,000.00 
 14.การเยี่ยมไข้
COmpassionate Overseas Visit
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ชั้นประหยัด
(Two-way 
Economy Airfare) 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ชั้นประหยัด
(Two-way 
Economy Airfare) 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ชั้นประหยัด
(Two-way 
Economy Airfare) 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ชั้นประหยัด
(Two-way 
Economy Airfare) 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ชั้นประหยัด
(Two-way 
Economy Airfare) 
 15.การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ
Return of children
 ตั๋วเครื่องบินกลับ
ชั้นประหยัด
(One-way 
Economy Airfare) 
 ตั๋วเครื่องบินกลับ
ชั้นประหยัด
(One-way 
Economy Airfare) 
 ตั๋วเครื่องบินกลับ
ชั้นประหยัด
(One-way 
Economy Airfare) 
 ตั๋วเครื่องบินกลับ
ชั้นประหยัด
(One-way 
Economy Airfare) 
 ตั๋วเครื่องบินกลับ
ชั้นประหยัด
(One-way 
Economy Airfare) 
 16.การขยายเวลาอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)
Automatic Extension of travel period (Max 15 days)
คุ้มครอง
(Covered) 
 คุ้มครอง
(Covered) 
 คุ้มครอง
(Covered) 
 คุ้มครอง
(Covered) 
 คุ้มครอง
(Covered) 
 17.การชดเชยเงินสดค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
อันเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)
Hospital cash benefit (Max 20 days)
 ไม่คุ้มครอง
 (Not Covered)
 ไม่คุ้มครอง
 (Not Covered)
 1,000.00 1,000.00 2,000.00 

 

 

 ระยะเวลาเดินทาง (วัน) / No. of day  เบี้ยประกันภัย (บาท) / Primium (Baht)    

 Schengen

Standard Plan

Economy Plan  Deluxe Plan  Business Plan  Premier Plan 
 1-4 299 236  494 680  1,261 
5-6  380 253 612 807  1,514 
7-8  403 288  748  944  1,800 
9-10  459 340  966  1,083  2,144 
11-14 553  403  1,244  1,313  2,704 
15-21  807 477  1,602  2,178  3,424 
22-31  1,176  690  2,075  2,409  4,016 
32-60 1,831 979 3,058 3,975 5,943
61-90  2,988 1,497  4,377  5,853  8,548 

 

รายปี


(Annual)


เบี้ยประกันภัย (บาท) / Primium (Baht)    Schengen

Standard Plan

Economy Plan Deluxe Plan Business Plan  Premier Plan 
3,720 1,981 5,260 6,817 10,201

 

 

ประกันภัยการเดินทางกับคุ้มภัย (NZI)

เดินทางปลอดภัยอุ่นใจ ไร้กังวล

สามารถใช้สำหรับขอวีซ่าเชงเก้นได้


แบบฟอร์มประกันการเดินทาง (กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ)