MDL02 LIGHTEN OF MANDALAY 3D2N

LIGHTEN OF MANDALAY

สัมผัสมนต์เสน่ห์และอารยธรรมแห่งราชธานีที่เคยรุ่งเรือง

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า

จิตรกรรมฝาผนังโดยชาวกรุงศรีที่รังสรรค์ไว้ ณ วัดจอกตอจี ตอนเสียกรุง

เจดีย์มิงกุน เจดีย์จักรพรรดิ”ที่ใหญ่ที่สุดและสูงกว่าเจดีย์ใดในสุวรรณภูมิ

ชมสะพานไม้สักอูเบ็งยาวที่สุดในโลก ชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของพม่า

พิเศษ!! ล่องเรือชมแม่น้ำอิรวดี

กำหนดการเดินทาง
 
20 – 22 มกราคม 2561
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
03 – 05 มีนาคม 2561
24 – 26 มีนาคม 2561
 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้วจะทำการยืนยันที่นั่งและส่งใบแจ้งชำระเงินให้ค่ะ